Miljöpolicy

TRÄAB:s miljöarbete präglas av kretsloppsprincipen, d.v.s. ”vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas”. Råvaran är förnybar och produkterna kan återanvändas. Skogens uthålliga växtkraft är motorn i detta system.

Inom TRÄAB skall omsorgen om miljön prägla det dagliga arbetet. Verksamhetens miljöpåverkan skall ses i sin helhet och innefatta alla led – inköp, produktion, produkter, transporter, avfallshantering etc. Miljöarbetet skall ses som en kontinuerlig förbättringsprocess. Gällande lagstiftning skall ses som ett minimikrav.

Våra ambitioner för det fortsatta miljöarbetet inom företaget:

 • Alla medarbetare skall ha och erbjudas erforderlig kompetens och medvetenhet på miljöområdet.
 • Förebygga förorening genom att begränsa utsläpp och störningar från anläggningar och fordon så långt som möjligt, utnyttjandet av råvaror och energi skall ske så effektivt som möjligt allt inom ramen för vad som är rimligt med hänsyn till teknik och lönsamhet.
   
 • Vid val av leverantörer och entreprenörer samt vid inköp och investeringar skall miljöaspekterna beaktas. Miljövänliga alternativ skall väljas före andra, förutsatt att de motsvarar nödvändiga kvalitets- och lönsamhetskrav.
   
 • Destruktion och deponering av avfall skall ske så att effekterna på miljön minimeras och först när återanvändning ej är lämplig.
 • Vi skall på ett sakligt sätt föra fram vår inställning i miljöfrågor och vinnlägga oss om en öppen dialog med företagets intressenter och omvärld.
 • För förverkligandet av policyn skall vi upprätthålla och utveckla vårt miljöledningssystem och regelbundet ställa upp mål för vårt miljöarbete.
 • TRÄAB köper inte råvara, eller halvfabrikat/färdiga produkter som är tillverkade av råvara från avverkningar som strider mot skogslagstiftningen i ursprungslandet, eller kommer från reservat, andra skyddade områden eller nyckelbiotoper. Råvaror som avverkats enligt gällande skötselföreskrifter och som inte kommer ifrån kontroversiella källor är dock tillåtna.

Kvalitetspolicy

 • TRÄAB skall stå för rätt kvalitet på sina produkter och tjänster och genom detta ha nöjda kunder.
 • Alla medarbetare skall engageras och utbildas för att bibehålla och öka sin kompetens, vilket är helt avgörande för att våra kvalitetsmål skall kunna uppnås och för att vi skall kunna säkra vår konkurrenskraft och fortsatta utveckling.
 • Vi skall etablera mätbara mål för kvalitetsarbetet. Målen skall vara kända av alla och vi skall styra mot dessa mål.
 • Vi skall se till att alltid ”göra rätt första gången”. Varje anställd är ansvarig för att det egna arbetet är av rätt kvalitet och att fastställda regler följs.
 • Vi skall aktivt söka efter tekniska och administrativa lösningar, vilket skapar möjligheter till kontinuerliga kvalitetsförbättringar som är grunden för vår strävan mot 0-felleveranser.

Företaget säkerställer att kvalitetspolicyn:

 • Är anpassad till organisationen, innefattar åtaganden om ständiga förbättringar och uppfyllande av krav, utgör grunden för upprättande och översyn av kvalitetsmål samt är aktuell och lämplig, genom ledningens genomgång.
 • Är informerad till personal genom informationstavlor och personalmöten samt genom utbildning.
 • Är förstådd av personalen genom personalmöten och interna revisioner.